De structuur van onze vereniging

De Algemene Vergadering

De Algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging en is statutair verplicht om eenmaal per jaar samen te komen.
De Algemene Vergadering dient jaarlijks de begroting van het lopende jaar en de programmatie van de lopende termijn (twee jaar) goed te keuren.
De begroting en de programmatie vormen het kader waarbinnen de vereniging de eerstvolgende periode de werking ontplooit.
Daarnaast dient de Algemene Vergadering jaarlijks het financieel verslag en het werkingsverslag van het voorbije jaar goed te keuren.
Op basis hiervan worden de beleidslijnen van de vereniging uitgezet.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de “Werkende Leden”. Dit zijn de aangesloten verenigingen) waarvan telkens één stemgerechtigde afgevaardigde zetelt in de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde vertegenwoordigers van de “Werkende Leden”. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn bepaald in de statuten van de vereniging. De Raad van Bestuur staat in voor de goede werking van de vereniging, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel. De Raad van Bestuur bestaat uit maximum 11 bestuurders en wordt telkens aangesteld voor een periode van 3 jaar. In 2018 werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen voor de beleidsperiode 2018-2021. De samenstelling is als volgt:

Maurice Boiten
Dirk Both
Jos Coteur (secretaris)
Ingrid Fizgal
Georges Habex
Davy Paulus
Jos Ramaekers (penningmeester)
Piet Rymen
Robert Spelmans (ondervoorzitter)
Jan Vanduffel (voorzitter)
Frans Voets

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse werking en neemt beslissingen aangaande dringende zaken.
In het dagelijks bestuur zetelt de voorzitter en ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

organogram