Onze werking

Thema’s

Globale dossiers.

Voor 2016 worden de dossiers inzake delfstoffen, vooral grind en witzand, wegenbeleid, afval, buitengebied, water, energiebeleid en biodiversiteit als prioritaire thema’s aangemeld. Dit houdt onder meer in dat, telkens een dossier over één van deze thema’s wordt behandeld, het dossier zoveel mogelijk in de breedte wordt behandeld (overleg met verenigingen, pers, politici). Daarnaast begint het thema "energie" hoe langer hoe meer op de voorgrond te treden: Niet alleen de bouw van windturbines, maar ook de inplanting van biogasbedrijven en de winning van steenkoolgas en/of schaliegas kan voor problemen zorgen. Belangrijkste dossiers waar we in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden in dit verband zijn ongetwijfeld de plannen om de stortplaats Remo deels om te zetten in energie en de plannen om in Limburg gaswinning uit steenkoollagen te realiseren.

In Limburg kunnen we in concreto de genoemde thema’s vertalen in:

Biodiversiteit:

Staat voor het behouden en verbeteren van de toestand met betrekking tot de fauna en flora. In Vlaanderen, dus ook in Limburg, dreigt zo'n 30% van de inheemse planten en dieren te verdwijnen. Zelfs in natuurgebieden die een Vlaamse en/of Europese bescherming genieten is de toestand zeer slecht.

Leefmilieu (of omgevingskwaliteit:

Wordt bedreigd door verontreiniging van lucht, bodem, water en door geluids- en geurhinder. Ter illustratie: De uitstoot van stikstofoxides (NOX) in Belgiöe is quasi driemaal groter dan het Europees gemiddelde. Stikstof en fosfaat verontreinigen de Vlaamse bodem zeer sterk. En de kwaliteit van ons water is nog altijd ondermaats door allerhande verontreinigingen.

Ruimtelijke ordening:

Is belangrijk om allerhande negatieve invloeden te beperken. Het verstevigen van het woonweefsel en het vrijwaren van de open ruimte bieden vaak oplossingen om een aantal problemen tegen te gaan.

Energie:

Is noodzakelijk om een groot aantal activiteiten te kunnen uitvoeren. Echter het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), verontreiniging en uitputting van de voorraden. Niet alleen het energiegebruik moet beperkt worden, het moet ook efficiöenter gebruikt worden. Teveel energie gaat nog verloren bij het transport, de omzetting en het gebruik.

Grondstoffen:

Zijn zeer belangrijk in onze maatschappij. Alhoewel de meeste grondstoffen beperkte voorraden hebben leven we in een uitgesproken wegwerpmaatschappij. Materialen moeten duurzaam gebruikt worden waardoor er minder beroep moet gedaan worden op nieuwe grondstoffen. Daarenboven leidt de productie en het gebruik van goederen tot verlies van materialen en het vormen van (grote hoeveelheden) afval. Ook delfstoffen hebben een eindige voorraad en het ontginnen ervan vormt zware ingrepen.