Onze werking

Extern Beleid

Het tijdschrift.

De Limburgse Milieukoepel geeft 4 x per jaar, bij het wisselen van de seizoenen, een tijdschrift uit.
Wat de inhoud betreft wordt gestreefd naar artikels die het louter plaatselijk karakter overstijgen, die actueel voor de hele provincie zijn en die wetenschappelijk voldoende onderbouwd zijn.

Samenwerking.

Binnen de milieubeweging is er vooral de samenwerking met Bond Beter Leefmilieu rond zowel globale als meer specifieke en plaatselijke dossiers.
Een vertegenwoordiger van de vereniging zetelt in de Raad van Bestuur van de Bond.
Daarnaast is de vereniging actief in het Regionaal Beraad, het overleg met regionale verenigingen en provinciale koepels. Dit overleg legt de nadruk op het uitwerken van subsidieregeling, het realiseren van inhoudelijke synergieën en mogelijke vormen van samenwerking.

Binnen de provincie is er overleg opgestart met verenigingen die in hun globale werking ook actief zijn rond een thema binnen leefmilieu of duurzaamheid.
Indien gewenst kunnen deze verenigingen aansluiten als “Toegetreden Leden”.

Vertegenwoordiging.

De milieubeweging in Limburg wordt vertegenwoordigd in adviesraden en commissies op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Door de verkiezingen van oktober 2006 dienden de gemeentelijke en provinciale adviesraden hersamengesteld te worden. Getracht wordt om in samenwerking met de regionale en plaatselijke verenigingen/afdelingen een volledige invulling te geven in de adviesraden en om deze vertegenwoordiging via het regionaal overleg te ondersteunen.

Gewestelijk niveau.

Namens de BBL-Vlaanderen zetelt een vertegenwoordiger van onze vereniging in de Mina-Raad Vlaanderen en in een aantal werkgroepen van deze adviesraad.
Namens de milieubeweging zetelen 5 afgevaardigden in het grindcomité:
Namens de milieubeweging zetelt een vertegenwoordiger in de Toezichtcommissie Terlamen.

Provinciaal niveau.

In de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO) zetelen twee vertegen-woordigers vanuit de milieubeweging, waarvan 1 namens onze vereniging.
Ook in de provinciale Mina-Raad heeft de Limburgse Milieukoepel twee vertegenwoordigers.

In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeheer zijn de bekkenraden samengesteld.
Maas en Demer (wordt nog aangevuld)
De provinciale sportdienst heeft een werkgroep die advies geeft over de Mountainbiketrajecten in de provincie. deze werkgroep wordt opgevolgd.

Gemeentelijk niveau.

Zowel in de gemeentelijke adviesraad leefmilieu als in de gemeentelijke adviesraad ruimtelijke ordening zetelen vertegenwoordigers vanuit de milieu- en natuurverenigingen.
In de meeste gemeenten zijn dit vertegenwoordigers van verenigingen en afdelingen.

Vanuit de provinciale milieukoepel zal enerzijds bij al de gemeentelijke overheden aangedrongen worden op een volwaardige vertegenwoordiging van de milieubeweging in de adviesraden; anderzijds zullen de vertegenwoordigers ondersteund worden via het regionaal overleg.